Algemene voorwaarden en uitsluitingen CrisisNet (versie juli 2017)

Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van het Radboudumc te Nijmegen die gelden voor de applicatie CrisisNet. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van CrisisNet. Door CrisisNet te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Het Radboudumc behoudt zich het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via de applicatie van CrisisNet. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in CrisisNet aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden.

Daar waar in deze voorwaarden hij/zijn wordt gebruikt, dient ook gelezen te worden zij/haar.

CrisisNet
Het Radboudumc biedt medewerkers die onderdeel uitmaken van een crisisteam via CrisisNet toegang tot (delen van) informatie over Crisismanagement vanuit Radboudumc. CrisisNet biedt daarnaast de mogelijkheid aan medewerkers die onderdeel uitmaken van een crisisteam om aan een kennistest deel te nemen zodat de kennis over crisissituaties kan worden getoetst.

CrisisNet wordt beschikbaar gesteld via een mobiele applicatie, voor iOS en Android.

De diensten van het Radboudumc zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van CrisisNet kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan Radboudumc stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder CrisisNet) zonder dat Radboudumc in staat is om de gebruikers daar voorafgaand over te waarschuwen.

Privacy
Het Radboudumc vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Radboudumc houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet –en regelgeving stelt. Op CrisisNet is het privacyreglement van het Radboudumc van toepassing.

Cookies
Cookies zijn hele kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat waarmee u onze site benadert worden geplaatst en waarmee u bij een vervolgbezoek op de site kunt worden herkend. De website www.radboudumc.nl en alle subsites die gebruik maken van dezelfde server maken gebruik van cookies. Dit gebeurt door Radboudumc of door partners die onderdelen van de site faciliteren.

Welke cookies worden gebruikt en waarom?
Functionele cookies: functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang
1. Toegang tot CrisisNet kan alleen worden verstrekt aan leden van een crisisteam van het Radboudumc.
2. Toegang tot CrisisNet is strikt persoonlijk gebonden aan de gebruiker. Toegang verlenen aan gemachtigden is vooralsnog niet toegestaan.
3. Leden van een crisisteam kunnen slechts toegang krijgen tot CrisisNet wanneer zij beschikken over een CrisisNet inlogcode en een mobiele telefoon.
4. Het Radboudumc beëindigt de toegang tot CrisisNet alleen op verzoek van de beheerder van het crisisteam, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.
5. Het Radboudumc behoudt zich recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door personen, wanneer wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot CrisisNet te verkrijgen danwel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen.
Verplichtingen Crisisteam-lid bij toegang tot CrisisNet
6. Crisisteam-lid verplicht zich zijn CrisisNet inlogcode strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Crisisteam-lid verleent anderen geen toegang tot CrisisNet met behulp van zijn inloggegevens. Crisisteam-lid is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap.
7. Crisisteam-lid staat er jegens het Radboudumc voor in dat hij bevoegd is om CrisisNet te gebruiken. Crisisteam-lid is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet –en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van CrisisNet.
8. Crisisteam-lid is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via CrisisNet, bijvoorbeeld op de eigen computer, tablet of smartphone danwel het internet. Het Radboudumc is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook is Crisisteam-lid zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Crisisteam-lid dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot CrisisNet of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen melden bij Radboudumc.
9. Crisisteam-lid is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van CrisisNet. Crisisteam-lid is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Crisisteam-lid vrijwaart het Radboudumc voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot CrisisNet.
10. Crisisteam-lid gebruikt de functionaliteiten in CrisisNet overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Crisisteam-lid voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van CrisisNet of Radboudumc te omzeilen. Crisisteam-lid wist geen gegevens. Crisisteam-lid zal het gebruik door andere Crisisteam-leden van CrisisNet niet beperken of remmen. Crisisteam-lid voert geen andere acties uit die op enigerlei andere wijze onrechtmatig zijn tegenover Radboudumc of een derde.
11. Crisisteam-lid is zich ervan bewust dat Radboudumc op het gebruik door Crisisteam-leden van CrisisNet toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden.Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de Crisisteam-lid en het deactiveren van de toegang voor Crisisteam-lid tot CrisisNet.

Verplichtingen van het Radboudumc
12. Het Radboudumc verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om CrisisNet voltijds beschikbaar te houden voor het Crisisteam-lid. Desondanks garandeert Radboudumc niet dat CrisisNet te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
13. Het Radboudumc verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om CrisisNet veilig te houden voor de Crisisteam-lid. Dat wil zeggen dat het Radboudumc passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.
14. Het Radboudumc spant zich in om de in CrisisNet getoonde informatie volledig, juist en accuraat te doen zijn.
15. Het Radboudumc verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van CrisisNet. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen
16. Radboudumc is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van CrisisNet, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.
17. CrisisNet biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van het Radboudumc vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het Radboudumc heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Slotbepaling
18. In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist het Radboudumc.